• Special version
  • Mobile version

Schwarzkopf Ilona Albertovna

Director of State Assets Management Policy Department

 + 7 (7172) 74-28-96

 i.shvartskopf@economy.gov.kz

Kenebayev Sayat Tulemetovich

Deputy director of State Assets Management Policy Department

 + 7 (7172) 74-30-55

 s.kenebaev@economy.gov.kz

Bayandyyev Zhandos Maltenovich

Deputy director of State Assets Management Policy Department

 + 7 (7172) 74-28-95

 zh.bayandyyev@economy.gov.kz

Schwarzkopf Ilona Albertovna