• Арнайы нұсқа
  • Мобильді нұсқа

Cсылка

Наименование каз

Наименование рус

Ссылка

Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Услуги по научно-технической обработке документов

Ссылка

Жедел жад

Оперативная память

Ссылка

Полиграфиялық өнімдерді (кітаптар, фотосуреттер, мерзімді басылымдардан басқа) дайындау / басып шығару бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)

Ссылка

Құрылғы

Устройство

Ссылка

Проектор

Проектор

Ссылка

Лазерлік принтер

Принтер лазерный

Ссылка

Магнитті-маркерлік тақта

Магнитно-маркерная доска

Ссылка

Серверлік жабдықтарға қосалқы бөлшектерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки запасных частей на серверное оборудование

Ссылка

Деректерді сақтау жүйесі

Системы хранения данных

Ссылка

Экран сатып алу

Приобретение экрана

Ссылка

Мұқабаларды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки обложек

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки канцелярских товаров

Ссылка

Бағдарламалық жасақты әкімшіліктендіру және оған техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки услуг по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения

Ссылка

Штрихкодтау жабдығын/карточка жабдығын және ұқсас жабдық пен жүйелерді жөңдеу/ жаңғырту жөніндегі жұмыстар

Работы по ремонту/ модернизации оборудования штрихкодирования/ карточного оборудования и аналогичного оборудования и систем

Ссылка

Компьютерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на компьютер

Ссылка

Кілемді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на ковер

Ссылка

Стақанды (шыны) мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на стаканы (стекло)

Ссылка

Желілік фильтрды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на фильтр сетевой

Ссылка

Пернетақтады мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки клавиатуры

Ссылка

Манипулятор «тінтуірді» мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на манипулятор "мышь"

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки канцелярских товаров

Ссылка

Пошталық жіберулерді қайта жіберу бойынша пошталық қызметтер

Услуги почтовые по пересылке почтовых отправлений/

Ссылка

Полиграфиялық өнімдерді (кітаптар, фотосуреттер, мерзімді басылымдардан басқа) дайындау / басып шығару бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)

Ссылка

Бағдарламалық жасақты әкімшіліктендіру және оған техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки услуг по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения/

Ссылка

Көшірме машиналарын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки машин копировальных

Ссылка

Қағазды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на бумагу

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг

Ссылка

Ақпараттық/ескертпе/эвакуциялық және басқа да мақсаттардағы қабырғаларды/тақтайшаларды/жазбаларды дайындау жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на работы по изготовлению стендов/табличек/надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения/

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки канцелярских товаров

Ссылка

Киімді/кілем осыған ұқсас бұйымдарды (кір жуу қызметтерінен басқа) тазалау бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки услуги по чистке одежды\ковровых и аналогичных изделий (кроме прачечных услуг)

Ссылка

Қағазды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на бумагу

Ссылка

Полиграфиялық өнімдерді (кітаптар, фотосуреттер, мерзімді басылымдардан басқа) дайындау / басып шығару бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг

Ссылка

Штрихкодтау жабдығын/карточка жабдығын және ұқсас жабдық пен жүйелерді жөңдеу/ жаңғырту жөніндегі жұмыстар

Работы по ремонту/ модернизации оборудования штрихкодирования/ карточного оборудования и аналогичного оборудования и систем/

Ссылка

үстелді мемлекеттік сатып алу

государственные закупки на стол

Ссылка

Көшірме машина

Машина копировальная

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки канцелярских товаров

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг

Ссылка

Ақпараттық мониторингілеу қызметтері

Услуги информационного мониторинга

Ссылка

Жазбаша аудару бойынша көрсетілетін қызметтер

Услуги по письменному переводу

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки канцелярских товаров

Ссылка

Қағазды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на бумагу

Ссылка

Лицензия

Лицензия

Ссылка

Мөрқалып бояуынады мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на краску штемпельную

Ссылка

Конвертты мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на конверт

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг

Ссылка

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілендіру және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения

Ссылка

Бағдарламалық-аппараттық кешенге техникалық қызмет көрсету және оны әкімшілендіру жөніндегі қызметтер

Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Ссылка

Көшірме машиналар

Машина копировальная

Ссылка

Компьютерлік/ перифериялық ұйымдастыру техникасына/ жабдықтарға және олардың бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/ периферийной оргтехники/оборудования и их частей (орг техника)

Ссылка

Телекоммуникациялық жабдықты жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки работ по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования/

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

государственные закупки канцелярских товаров/

Ссылка

Конвертты мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на конверт/

Ссылка

Сейфтерді және ұқсас бұйымдарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки работы по ремонту/модернизации сейфов и аналогичных изделий/

Ссылка

Телекоммуникациялық жабдықты жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки работ по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования/

Ссылка

Лицензии

Лицензии

Ссылка

Топырақты мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки грунта/

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки канцелярских товаров/

Ссылка

Тонерлік картриджерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на картридж тонерный/

Ссылка

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі үшін байланыс қызметтерін мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки услуг связи для Министерства национальной экономики Республики Казахстан/

Ссылка

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі үшін көліктік қосалқы және өзге де қосымша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки услуг транспортных вспомогательных и дополнительных прочих для Министерства национальной экономики Республики Казахстан/

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг/

Ссылка

Телекоммуникациялық жабдықты жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки работ по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования/

Ссылка

Құрылғыға мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки устройства

Ссылка

Лазерлік принтерлерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на принтер лазерный/

Ссылка

Лазерлік принтерлерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на принтер лазерный/

Ссылка

Ақпараттық мониторингілеу қызметтері

Услуги информационного мониторинга

Ссылка

Жазбаша аудару бойынша көрсетілетін қызметтер

Услуги по письменному переводу /

Ссылка

Лазерлік принтерлерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки лазерных принтеров

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки канцелярских товаров/

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/1388174

Ссылка

Деректерді сақтау жүйесі

Системы хранения данных /

Ссылка

Удостоверение

Удостоверение

Ссылка

Жергілікті есептеу желілеріне қызмет көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Услуги по обслуживанию локальных вычислительных сетей

Ссылка

Экран сатып алу

Приобретение экрана /

Ссылка

Телекоммуникациялық жабдықты жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки работ по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования

Ссылка

Cайттарды техникалық қолдау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Услуги по технической поддержке сайтов

Ссылка

Телекоммуникациялық жабдықты жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Телекоммуникациялық жабдықты жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг

Ссылка

Климаттық (салқындатқыш) жабдықтар мен жүйелерге/желдеткіш жүйелер мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования /

Ссылка

Компьютерлік/ перифериялық ұйымдастыру техникасына/ жабдықтарға және олардың бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/ периферийной оргтехники/ оборудования и их частей (орг техника)/

Ссылка

Мөрлер мен мөртабандар дайындау бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки работ по изготовлению печатей и штампов/

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг/

Ссылка

Өзге де полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг

Ссылка

Кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алу

государственные закупки канцелярских товаров/

Ссылка

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әкімшілендіру және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения

Ссылка

Бағдарламалық-аппараттық кешенге техникалық қызмет көрсету және оны әкімшілендіру жөніндегі қызметтер

Государственные закупки способом открытого конкурса услуг по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Ссылка

Компьютерлік/ перифериялық ұйымдастыру техникасына/ жабдықтарға және олардың бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/ периферийной оргтехники/ оборудования и их частей (выч техника)/

Ссылка

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі үшін штрихкодтау жабдығын/карточка жабдығын және ұқсас жабдық пен жүйелерді жөңдеу/ жаңғырту жөніндегі жұмыстар

Работы по ремонту/модернизации оборудования штрихкодирования/карточного оборудования и аналогичного оборудования и систем/

Ссылка

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі үшін көліктік қосалқы және өзге де қосымша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки услуг транспортных вспомогательных и дополнительных прочих для Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Ссылка

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі үшін байланыс қызметтерін ашық конкурспен мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки открытого конкурса услуг связи для Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Ссылка

Өрт дабылына/ қорғау дабылына/ өртті сөндіру жүйелеріне/ бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Ссылка

Телекоммуникациялық жабдықты жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки работ по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования/

Ссылка

Әр түрлі жұмыс жұмыскерлері көрсететін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки по услугам разнорабочих/

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг/

Ссылка

Полиграфиялық көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки полиграфических услуг/

Ссылка

Үстел жинақтарын мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки на настольный набор/

Ссылка

Күнделіктерді мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки ежедневников /