• Арнайы нұсқа
  • Мобильді нұсқа

You are here

Қазақ тіліндегі экономикалық терминдер

р/с

Орыс тілінде

Қазақстан Республикасының заңдарындағы, қаулыларындағы қазақ тіліндегі нұсқасы

Termincom.kz сайтының нұсқасы

1

адекватные меры

барабар шаралар

барабар шаралар

2

апексные механизмы

апексті тетіктер

апексті

3

аффилированное лицо

үлестес тұлға

үлестес тұлға

4

безработица скрытая

анықталмаған жұмыссыздық

анықталмаған жұмыссыздық

5

бонитирование

сапалы бағалау

 

6

вакансия

бос  жұмыс орны

бос  жұмыс орны

7

взаимозачет

өзара есепке алу

 

8

вероятность ущерба

шығынға ұшырау ықтималдығы

шығынға ұшырау ықтималдығы

9

внутренняя миграция

ішкі көші-қон

ішкі миграция

10

возведенные строения

тұрғызылған...құрылыстар

тұрғызылған...құрылыстар

11

диверсификация

әртараптандыру

әртараптандыру

12

динамика

серпін

серпін

13

динамичность

серпінділік

серпінділік, өрбушілік

14

делимитация

делимитациялау

делимитация

15

делегирование  полномочий

өкілеттіктер беру

 

16

денежная компенсация

ақшалай өтемақы

ақшалай өтемақы

17

дефект

ақаулық

ақау

18

договоренность

уағдаластық

уағдаластық

19

дотация

дотация

дотация

20

дубликат

телнұсқа

телнұсқа

21

дубликат документа

құжаттың телнұсқасы

құжаттың телнұсқасы

22

изыскательские работы

ізденіс жұмыстары

ізденіс жұмыстары

23

инвентаризация имущества

мүлікті түгендеу

мүлікті түгендеу

24

иммигрант

көшіп келуші

 

25

классификатор занятий

 

кәсіптер классификаторы

26

классификация должностей

 

лауазымдар классификациясы

27

комментарий к закону

заңға түсініктеме

заңға түсініктеме

28

компенсация

өтемақы

өтемақы

29

компонент

құрамдауыш

компонент, құрамбөлік

30

координация

үйлестіру

үйлестіру

31

котировка

белгіленім

белгіленім

32

критерий

өлшемшарт

критерий, өлшем

33

креативное общество

креативті қоғам

креативті қоғам

34

легализация

заңдастыру

заңдастыру

35

малоимущие

табысы аз адамдар

табысы аз адамдар

36

монетизировать

ақшалай өтеу

 

37

нивелировать

ниверилеу

біркелкілеу

38

непогашенная (неснятая) судимость

өтелмеген (алынбаған) соттылығы

өтелмеген (алынбаған) сотталғандық

39

неформальная занятость

формальды емес түрде жұмыспен қамтылу

бейформал жұмыспен қамту

40

номинал

номиналды

номинал, номиналды

41

номинальное участие

номиналды қатысу

номиналды қатысу

42

нотификация

нотификация

нотификация

43

параллельный импорт

параллельді импорт

 

44

параметр

параметр

параметр

45

пристройка

жапсаржай

жапсаржай

46

операти́вное запомина́ющее устро́йство

жедел есте сақтау құрылғысы

жедел есте сақтау құрылғысы

47

репатриант

репатриант

репатриант

48

размытие доли акционеров

акционерлердің үлесін жасыру

 

49

ствол шахты

шахтаның ұңғымасы

 

50

субординированный займ

қоса реттелген қарыз

реттелген қарыз