• Арнайы нұсқа
  • Мобильді нұсқа

You are here

62374

№: 62374 Дата: 17.02.2015 - 15:29:07 Статус: Опубликовано
Вопрос:
С?леметс?здерме! Мен?? б?лг?м келген этажды ?йд?? юстиция базасында "договор приватизаци" мен МПС 60 ?йд?? 3 п?тер?не жал?аулы т?р?ан сарайыма ??жат, я?ни жер акт?с? немесе ?абылдау акт?с?н ?алай алу?а болады? Мен ауданды? жер б?л?м?не жер акт?с?н алу?а ?т?н?ш берген болатынмын ма?ан орта? жер ?лес? бол?анды?тан с?зге жар акт? бер?лмейд?, кондемимум ??ры?ыз немесе юстиция базасынан алып таста?ыз деп жауап келед? ?к?мш?л?кте юстиция базасынан алып тастау керек дейд? мен юстиция базасында?ы п?тер?ме жал?аулы т?р?ан сарайымды алдыр?ым келмей ??жат жасатып ал?ым келед? базада т?р?ан сарай?а ??жат немесе ??жатты? дубликатын алу?а болама? Мен ол сарайларды алып тастасам ?к?мш?л?кт?? кел?п б?л сарай с?зге тиес?л? емес деп б?здырып тастамасына к?м кеп?л. Мен енд? ?айда?, к?мге? баруым керек. ?йткен? мен сатып ал?ан ?й?мд? аудара алмай ?л? сен?мхатпен ж?рм?н. Т?с?н?кт? болу ?ш?н ??жаттар к?ш?рмес?н беру керек болса бер?п ж?берер ед?м б?л ?й Доштиярова Гулзипаны? атында ЖСН: 491101402242.
Дата ответа: 01.01.1970 - 06:00:00
Ответ:
С?леметс?збе! Жер учаскелер?н беру ?аза?стан Республикасы ?лтты? экономика министрл?г?н?? ??зырет?не к?рмейд?. ?аза?стан Респуликасыны? Жер кодекс?н?? 43-бабыны? 2-тарма?ына с?йкес, жер учаскелерiн меншiкке немесе жер пайдалану?а берудi облыстарды?, республикалы? ма?ызы бар ?алаларды?, астананы?, аудандарды?, облысты? ма?ызы бар ?алаларды? жергiлiктi ат?арушы органдары, ауданды? ма?ызы бар ?алаларды?, кенттердi?, ауылдарды?, ауылды? округтердi? ?кiмдерi осы Кодексте белгiленген ?з ??зыретi шегiнде ж?зеге асырады. Осы орайда, С?зд?? с?ра?ы?ызбен жер учаскес? орналас?ан жердег? жерг?л?кт? ат?арушы орган?а хабарласу ?ажет.